149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/10/16 در ساعت 08:24:04

به همت کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی؛

استاندارد در حوزه کشاورزي محیط‌زیست و تجهیزات زیست‌فناوري ارتقا می‌یابد

به همت کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی؛

کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی تعریف و ارتقای استاندارد در حوزه کشاورزي محیط‌زیست و تجهیزات زیست‌فناوري را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی به منظور پیشبرد اهداف این کارگروه در حوزه استانداردسازي تشکیل شده است. 
این کمیته با بهره گیري از مطالعات صورت گرفته در کارگروه در زمینه استانداردهاي حوزه زیست فناوري و مطالعه نگاشت نهادي زیست فناوري در کشور مدل جامعی را برای تسهیل تدوین استانداردها در بخشهایی از حوزه زیست فناوري که در کشور رشد کافی را داشته اند که شامل سه بخش زیست فناوري کشاورزي، زیست فناوري محیط زیست و تجهیزات زیست فناوري می شود را طراحی کرده است. 
براي این منظور کمیته استاندارد کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری در هر بخش، مدل پیشنهادي با عناصر زیر تعریف کرده است که شامل ارگانهاي دولتی سیاستگذار، خبرگان، کمیته متناظر در ستاد زیست فناوري و شرکت هاي بخش خصوصی می شود.

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%