149
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
1396/04/14 در ساعت 10:23:38

فعالیت های هر سال ستاد زیست فناوری ارزیابی داخلی می شود

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: فعالیت های یک ساله ستاد تعیین و اجرایی می شود که اجرای این برنامه ها توسط کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد مورد رصد قرار می گیرد.

فعالیت های هر سال ستاد زیست فناوری ارزیابی داخلی می شود

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: فعالیت های یک ساله ستاد تعیین و اجرایی می شود که اجرای این برنامه ها توسط کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد مورد رصد قرار می گیرد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: