39
روز
روزشمار نمایشگاه
گالری-فیلم

گالری فیلم

نام آلبوم:تصفیه با زیست فناوری
نام آلبوم:آشنایی با زیست فناوری
نام آلبوم:تیزر سومین جشنواره زیست فناوری ایران
نام آلبوم:تیزر سومین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران
نام آلبوم:زیست فناوری برای همه قسمت دوم
نام آلبوم:زیست فناوری
نام آلبوم:زیست فناوری
نام آلبوم:معرفی زیست فناوری
نام آلبوم:واحد فناور مرکز رشد زیست فناری پژوهشکده شمال