212
روز
روزشمار نمایشگاه
زمان برگزاری پنجمین نمایشگاه زیست ایران آبان ماه 1398
اطلاعیه

اطلاعیه

1396/06/23 در ساعت 10:20:25

زمان تحویل غرفه

جهت اطلاع شرکت های محترم بخش غرفه نمایشگاهی چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

ادامه مطلب
زمان تحویل غرفه
1396/06/12 در ساعت 08:52:27

ثبت نام غرفه

اطلاع رسانی به متقاضیان شرکت در بخش نمایشگاهی چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

ادامه مطلب
ثبت نام غرفه
1396/05/31 در ساعت 12:47:40

جایزه زیست ایران

تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات در بخش جایزه زیست ایران تا تاریخ 96/06/08

ادامه مطلب
جایزه زیست ایران
1396/05/31 در ساعت 11:17:58

ویرایش اطلاعات ثبت نام غرفه

زمان ویرایش اطلاعات دربخش ثبت نام غرفه

ادامه مطلب
ویرایش اطلاعات ثبت نام غرفه
1396/05/31 در ساعت 10:59:42

ثبت نام غرفه

تمدید مهلت ثبت نام غرفه تا تاریخ 96/06/06

ادامه مطلب
ثبت نام غرفه
1396/05/31 در ساعت 10:55:24

در چهارمین نمایشگاه زیست‌فناوری؛

بستری برای نمایش دستاوردهای حاصل از فرآيند تجاري‌سازی فناوری و نوآوری فراهم می‌شود

ادامه مطلب
 در چهارمین نمایشگاه زیست‌فناوری؛